27 กุมภาพันธ์ 2554

ผลที่ได้รับ ปัญหา วิธีแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจำภาคเรียนที่ 2/2553 ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 2553 - 28 ก.พ.2554

ผลที่ได้รับ
1. ได้เรียนรู้การปรับตัวให้เข้ากับสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กร
2. ได้ฝึกฝนวิธีการเรียนรู้งานจากผู้บังคับบัญชา รวมทั้งการแก้ไขปัญหาในการทำงาน
3. ได้เรียนรู้กระบวนการทำงานของแผนกต่าง ๆ ตั้งแต่ที่เริ่มการวางแผน การปฏิบัติงาน การแก้ปัญหาทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการปฏิบัติงานว่าควรจะมีการดำเนินการอย่างไร
4. ได้ฝึกฝนให้เกิดนิสัยกระตือรือร้นในการทำงาน การดำเนินชีวิตประจำวัน
5. ได้เรียนรู้ปัญหาขององค์กรว่าแต่ละองค์กร แต่ละแผนกมีปัญหาที่แตกต่างกัน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาก็แตกต่างกันไปอีกด้วย
6. ได้ทราบข้อมูลขององค์กร ทำให้เราสามารถนำไปใช้ หากเราต้องการที่จะทำงานกับองค์กรนั้น ๆ
7. ได้เรียนรู้ทั้งข้อดีและข้อเสียขององค์กร ได้ทราบความเป็นอยู่ที่แท้จริงทั้งในระบบงาน และนอกเหนือจากเวลางาน

ปัญหา
1. ไม่เข้าใจในงานที่ได้รับมอบหมาย
2. อ่านลายมือผู้มอบหมายงานไม่ออก ไม่สามารถดำเนินงานได้
3. เกิดความผิดพลาดในการทำงาน เช่น อุปกรณ์ขัดข้อง ส่งเอกสารผิด เป็นต้น
4. ไม่สามารถดำเนินการงานที่ได้มอบหมายได้เนื่องจาก ไม่มีความรู้ในงานด้านนั้น เป็นต้น

วิธีการแก้ไขปัญหา
1. สอบถามผู้มอบหมายงาน ให้เข้าใจว่างานที่ได้รับมอบหมายควรดำเนินการอย่างไร
2. สอบถามผู้มอบหมายงานว่าประโยคดังกล่าวคืออะไร เพื่อความถูกต้องในการปฏิบัติงาน
3. หากเกิดความผิดพลาดในการทำงานก็พยายามหาทางแก้ไขให้เร็วที่สุด หรือหากไม่มีความรู้ในด้านนั้นก็สอบถามกับผู้รู้เพื่อความถูกต้องและความปลอดภัยของอุปกรณ์ด้วย
4. หากงานที่ได้รับมอบหมายไม่สามารถดำเนินการได้ ก็สอบถามผู้มอบหมายงานว่างานนี้ควรทำอย่างไร รวมทั้งเรียนรู้วิธีการดำเนินงานจากผู้มอบหมายด้วย

ข้อเสนอแนะ
1. เอกสารการบันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพควรปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันให้มากกว่านี้
2. ข้อบังคับในการลา เคร่งครัดมากเกินไปในเกณฑ์การหักคะแนนการลา ในกรณีมีใบลาควรจะไม่หักคะแนน แต่ถ้ามีการลาเกิน 3 ครั้งจึงจะมีการหักคะแนน หรือถ้าลาโดยไม่มีใบลาก็หักตามเกณฑ์เดิม
3. ควรจะมีการติดต่อระหว่างอาจารย์นิเทศก์และผู้ดูแลนักศึกษาให้มากกว่านี้

สรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสัปดาห์ที่ 18 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554

งานที่ปฏิบัติประจำวัน
- ถ่ายเอกสาร จำนวน 4 ชุด
- รับโทรศัพท์ จำนวน 15 ครั้ง
- รับ-ส่งเอกสาร จำนวน 3 ชุด
- ตรวจคำผิดบันทึกขออนุมัติโครงการ จำนวน 1 ชุด

ปัญหาที่พบ
- ไม่พบปัญหาใด ๆ

ประโยชน์ที่ได้รับ
- ได้เรียนรู้วิธีการเข้าสังคมกับผู้ใหญ่ ว่าควรปฏิบัติตนอย่างไร

25 กุมภาพันธ์ 2554

สรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสัปดาห์ที่ 17 ระหว่างวันที่ 21 - 25 กุมภาพันธ์ 2554

งานที่ปฏิบัติประจำวัน
- ถอดเทปการประชุมชมรมผู้จัดการ ที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 46 นาที
- พิมพ์รายงานการถอดเทปการประชุมชมรมผู้จัดการ จำนวน 12 แผ่น
- พิมพ์รายชื่อนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกงาน จำนวน 50 คน
- ตรวจคำผอกอนุมัติการฝึกอบรม จำนวน 5 แผ่น
- โทรศัพท์แจ้งทีมงานการอบรมสัมมนา PEA Smart Grid จำนวน 10 คน
- ถ่ายเอกสาร จำนวน 27 ชุด
- รับโทรศัพท์ จำนวน 65 ครั้ง
- รับ-ส่งเอกสาร จำนวน 20 ชุด

ปัญหาที่พบ
- ฟังเสียงท่านผู้ว่าการบรรยายไม่ชัด จึงไม่ทราบว่าประโยคดังกล่าวคืออะไร
- อ่านลายมือผู้ที่เขียนรายชื่อแผนกที่นักเรียน นักศึกษาจะเข้าฝึกงาน

วิธีการแก้ไขปัญหา
- ฟังซ้ำหลาย ๆ รอบ จนกว่าจะได้ข้อเท็จจริง
- สอบถามพี่ที่มอบหมายงานว่าแผนกดังกล่าวคือแผนกใด เพื่อความถูกต้องในการจัดสรร

ประโยชน์ที่ได้รับ
- ได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เมื่อเกิดปัญหาขึ้นขณะการปฏิบัติงาน
- ได้เรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมจากการประชุมว่าองค์กรมีการดำเนินงานไปในทิศทางใดบ้าง และในแต่ละส่วนเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้าง รวมทั้งเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาร่วมกันว่ามีวิธีการในการพูดคุยเสนอความคิดเห็นกันอย่างไร

สรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสัปดาห์ที่ 16 ระหว่างวันที่ 14 - 17 กุมภาพันธ์ 2554

งานที่ปฏิบัติประจำวัน
- ถ่ายเอกสาร จำนวน 102 ชุด
- รับโทรศัพท์ จำนวน 43 ครั้ง
- รับ-ส่งเอกสาร จำนวน 22 ชุด

ปัญหาที่พบ
- ไม่พบปัญหาใด ๆ

ประโยชน์ที่ได้รับ
- ได้เรียนรู้วิธีการติดต่อส่งเอกสารกับหน่วยงานต่าง ๆ
- ฝึกกระบวนการพูดในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น ทั้งบุคคลภายในและภายนอกองค์กร

สรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสัปดาห์ที่ 15 ระหว่างวันที่ 7 - 11 กุมภาพันธ์ 2554

งานที่ปฏิบัติประจำวัน
- รับลงทะเบียนการอบรมหลักสูตร "มาตรฐานการบัญชี" จำนวน 230 คน
- ส่งวาระการประชุมให้กับแผนกต่าง ๆ จำนวน 16 ชุด
- ถ่ายเอกสาร จำนวน 177 ชุด
- รับโทรศัพท์ จำนวน 56 ครั้ง
- รับ-ส่งเอกสาร จำนวน 10 ชุด

ปัญหาที่พบ
- พนักงานที่เข้าอบรมไม่ยอมลงชื่อ

วิธีการแก้ไขปัญหา
- ชี้แจงให้พนักงานทุกคนทราบก่อนการเข้าอบรมว่า หากใครไม่ลงชื่อก็ไม่สามารถรับเอกสารประกอบการอบรมได้

ประโยชน์ที่ได้รับ
- ได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เมื่อเกิดปัญหาขึ้นขณะการปฏิบัติงาน
- ได้เรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมจากเอกสารที่ใช้ประกอบการอบรมเกี่ยวกับงบการเงิน การดำเนินงานของฝ่ายบัญชี ฝ่ายทรัพยสินว่ามีทำหน้าที่อะไร

สรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสัปดาห์ที่ 14 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2554

งานที่ปฏิบัติประจำวัน
- ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร Smart Directors , Smart Supervisors และ Smart manager จำนวน 4 ชุด
- คัดแยกรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร Smart Directors , Smart Supervisors และ Smart manager ตามสายงาน จำนวน 20 ชุด
- แก้ไขรายชื่อผู้รับทุนปริญญาโท (MBA)ทั่วไป และ Executive ปี 2548 - 2554 จำนวน 100 คน
- ถ่ายเอกสาร จำนวน 4 ชุด
- รับโทรศัพท์ จำนวน 53 ครั้ง
- รับ-ส่งเอกสาร จำนวน 15 ชุด
- ตรวจคำผิดรายงานการติดตามประเมินผล LOA จำนวน 87 หน้า

ปัญหาที่พบ
- ข้อมูลในรายงานทั้ง 2 เล่มไม่ตรงกัน ขาดข้อมูลคนละส่วนกัน

วิธีการแก้ไขปัญหา
- สอบถามพี่ที่มอบหมายงานว่าควรทำอย่างไร ได้คำตอบคือ หากเล่มใดเล่มหนึ่งไม่มีข้อมูลส่วนไหนก็ให้เติมลงไป โดยให้ทั้ง 2 เล่มมีข้อมูลที่เหมือนกันทุกส่วน

ประโยชน์ที่ได้รับ
- ได้เรียนรู้วิธีการเขียนรายงาน การสรุปการประเมินผลโครงการ
- ได้ทราบข้อมูลขององค์กรมากขึ้นเกี่ยวกับชื่อย่อของแต่ละแผนก รวมทั้งทราบหน้าที่ของแต่ละแผนกด้วยว่าทำหน้าที่อะไร สังกัดหน่วยงานใด

24 กุมภาพันธ์ 2554

สรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสัปดาห์ที่ 13 ระหว่างวันที่ 24 - 28 มกราคม 2554

งานที่ปฏิบัติประจำวัน
- ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร Smart Directors , Smart Supervisors และ Smart manager จำนวน 10 ชุด
- แจกและรวบรวมแบบสอบถาม จำนวน 20 ชุด
- แก้ไขรายชื่อผู้รับทุนปริญญาโท (MBA)ทั่วไป และ Executive ปี 2548 - 2554 จำนวน 122 ทุน
- ถ่ายเอกสาร จำนวน 47 ครั้ง
- รับโทรศัพท์ จำนวน 48 ครั้ง
- รับ-ส่งเอกสาร จำนวน 12 ชุด
- ส่งแฟกซ์ จำวน 1 ชุด

ปัญหาที่พบ
- จำนวนผู้ได้รับทุนไม่ตรงกับอนุมัติ

วิธีการแก้ไขปัญหา
- ให้พี่ที่มอบหมายงานช่วยตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อหาจุดบกพร่องว่าผิดที่ใด

ประโยชน์ที่ได้รับ
- ได้เรียนรู้วิธีการทำงานกับแผนกอื่น
- ได้ทราบระบบงานของแต่ละแผนกว่าแต่ละคน แต่ละแผนกมีการจัดระบบงานที่แตกต่างกัน รวมทั้งได้ทราบว่าหากวางระบบงานไม่เรียบร้อยก็จะทำงานเกิดข้อผิดพลาดบ่อยครั้ง ซึ่งเป็นสาเหตุให้งานเกิดความล่าช้า

สรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสัปดาห์ที่ 12 ระหว่างวันที่ 17 - 21 มกราคม 2554

งานที่ปฏิบัติประจำวัน
- ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร Smart Directors , Smart Supervisors และ Smart manager จำนวน 5 ชุด
- คัดแยกอนุมัติการส่งรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร Smart Directors , Smart Supervisors และ Smart manager ที่มาจากสำนักผู้ว่าการและผู้อำนวยการกอง จำนวน 10 ชุด
- ตรวจนับจำนวนแบบสอบถาม จำนวน 85 ชุด
- รับลงทะเบียนคณะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาศึกษาดูงานที่ กฟภ. จำนวน 50 คน
- ถ่ายเอกสาร จำนวน 4 ครั้ง
- รับโทรศัพท์ จำนวน 60 ครั้ง
- รับ-ส่งเอกสาร จำนวน 12 ชุด
- ส่งแฟกซ์ จำวน 1 ชุด

ปัญหาที่พบ
- ไม่เข้าใจในงานที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการแก้ไขปัญหา
- สอบถามผู้ที่มอบหมายงานอีกครั้งเพื่อความถูกต้องในการทำงาน

ประโยชน์ที่ได้รับ
- ได้เรียนรู้วิธีการติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกองค์กร
- ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม ว่าควรมีการวางแผนอย่างไรบ้าง และหากเกิดข้อผิดพลาดระหว่างการปฏิบัติงานจะมีการแก้ไขอย่างไรให้ทันท่วงที

สรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสัปดาห์ที่ 11 ระหว่างวันที่ 11 - 14 มกราคม 2554

งานที่ปฏิบัติประจำวัน
- ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร Smart Directors , Smart Supervisors และ Smart manager จำนวน 22 ชุด
- พิมพ์การดำเนินงานของ กพบ. ประจำปี 2554 จำนวน 2 แผ่น
- ถ่ายเอกสาร จำนวน 5 ครั้ง
- รับโทรศัพท์ จำนวน 70 ครั้ง
- รับ-ส่งเอกสาร จำนวน 13 ชุด
- รับบัตรประจำตัว ICT พร้อมสายคล้องให้ท่านรองสุทธิเดช จำนวน 2 ชิ้น

ปัญหาที่พบ
- ส่งเอกสารผิด เนื่องจากพี่จะรับเอกสารไม่ได้รับผิดชอบในงานส่วนนั้นแล้ว จึงไม่สามารถดำเนินการงานส่วนที่ส่งไปได้
- อ่านลายมือผู้เขียนการดำเนินงานของ กพบ. ประจำปี 2554 ไม่ออก ทำให้งานเกิดความล่าช้า

วิธีการแก้ไขปัญหา
- นำเอกสารที่ส่งผิดกลับมาที่แผนก จากนั้นสอบถามผู้ที่มอบหมายใหม่อีกครั้งว่าควรส่งให้ใคร เมื่อทราบเป้าหมายใหม่แล้วก็จึงนำเอกสารไปส่งให้คนที่รับผิดชอบงานส่วนนี้แทน

ประโยชน์ที่ได้รับ- ได้เรียนรู้วิธีการติดต่อประสานเมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้น พร้อมทั้งฝึกกระบวนการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอีกด้วย
- ได้เรียนรู้การวางแผนขององค์กรว่ามีการเตรียมแผนการดำเนินงานอย่างไรบ้าง

08 มกราคม 2554

สรุปผลการฝึกประสบการ์วิชาชีพสัปดาห์ที่ 10 ระหว่างวันที่ 4-7 มกราคม 2554

งานที่ปฏิบัติประจำวัน
- ถอดเทปเสียงการบรรยายอบรมสัมมนา LOA ณ กฟฉ.1 จังหวัดอุดรธานี จำนวน 1 ชั่วโมง
- พิมพ์งานการถอดเทป จำนวน 13 แผ่น
- ส่งของขวัญ จำนวน 1 ครั้ง
- รับโทรศัพท์ จำนวน 50 ครั้ง
- รับ-ส่งเอกสาร จำนวน 12 ชุด

ปัญหาที่พบ
- ฟังเสียงบรรยายของวิทยากรไม่ออก จึงทำให้งานเกิดความล่าช้า

วิธีการแก้ไขปัญหา
- ฟังซ้ำหลายๆ รอบ เพื่อความมั่นใจ

ประโยชน์ที่ได้รับ
- ฝึกการใช้แป้นพิมพ์ให้คล่องมากขึ้น
- ได้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมจากการบรรยายของวิทยากร รวมทั้งเรียนรู้วิธีการทำงานเป็นทีมว่ามีการวางระบบงานอย่างไร

สรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสัปดาห์ที่ 9 ระหว่างวันที่ 27-29 ธันวาคม 2553

งานที่ปฏิบัติประจำวัน
- ถ่ายเอกสาร จำนวน 8 ชุด
- รับโทรศัพท์ จำนวน 40 ครั้ง
- รับ-ส่งเอกสาร จำนวน 13 ชุด

ปัญหาที่พบ
- ไม่พบปัญหาใด ๆ

ประโยชน์ที่ได้รับ
- เรียนรู้วิธีการปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นในองค์กร
- ใชเวลาว่างให้เกอประโยชน์

สรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสัปดาห์ที่ 8 ระหว่างวันที่ 20-24 ธันวาคม 2553

งานที่ปฏิบัติประจำวัน
- ถ่ายเอกสาร จำนวน 37 ชุด
- รับโทรศัพท์ จำนวน 85 ครั้ง
- รับ-ส่งเอกสาร จำนวน 8 ชุด
- ส่ง Fax จำนวน 2 ชุด
- รับลงทะเบียนคณะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาศึกษาดูงาน จำนวน 50 คน

ปัญหาที่พบ
- ไม่พบปัญหาใด ๆ

ประโยชน์ที่ได้รับ
- เรียนรู้วิธีการปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นในองค์กร
- ฝึกการติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกองค์กรให้เกิดความชำนาญมากขึ้น

22 ธันวาคม 2553

สรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสัปดาห์ที่ 7 ระหว่างวันที่ 13 - 17 ธันวาคม 2553

งานที่ปฏิบัติประจำวัน
- แจกและแก้ไขวาระการประชุมให้กับแผนกต่าง ๆ จำนวน 6 แผนก
- แก้ไขรายชื่อผู้เข้าสัมมนาโครงการ Brand Ambassador จำนวน 10 คน
- โทรศัพท์ตามผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการ Brand Ambassador ให้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 10 คน
- จัดขนมและอาหารว่างให้กับผู้เข้าสัมมาการเลือกตั้ง สฟก. จำนวน 3000 ชุด
- ถ่ายเอกสาร จำนวน 37 ชุด
- รับโทรศัพท์ จำนวน 75 ครั้ง
- รับ-ส่งเอกสาร จำนวน 4 ชุด
- ส่ง Fax จำนวน 3 ชุด

ปัญหาที่พบ
- เอกสารวาระการประชุมเกิดความผิดพลาดบ่อยครั้ง จึงทำให้บุคลากรบางแผนกเกิดความไม่พอใจ

วิธีการแก้ไขปัญหา
- กล่าวขออภัยเมื่อเกิดการแก้ไข

ประโยชน์ที่ได้รับ
- ฝึกการพูดให้เหมาะสมกับโอกาสมากขึ้น
- ฝึกการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า กรณีที่เกิดข้อผิดพลาดบ่อยครั้ง ต้องรู้จักกล่าวคำขอโทษและแจ้งข้อเท็จจริงให้ฝ่ายตรงข้ามทราบด้วย เพื่อความเข้าใจตรงกัน

สรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสัปดาห์ที่ 6 ระหว่าง 7-9 ธันวาคม 2553

งานที่ปฏิบัติประจำวัน
- โทรศัพท์ตามผู้เข้าร่วมสัมมนาในโครงการ Brand Ambassadorให้เข้าร่วมซ้อมการแสดง จำนวน 50 คน
- แก้ไขบันทึกขออนุมัติโครงการ Brand Ambassador จำนวน 3 ชุด
- ถ่ายเอกสาร จำนวน 28 ชุด
- รับโทรศัพท์ จำนวน 35 ครั้ง
- รับ-ส่งเอกสาร จำนวน 8 ชุด

ปัญหาที่พบ
- จำบทพูดและเรียกชื่อหลักสูตรไม่ถูกต้อง

วิธีการแก้ไขปัญหา
- จดบันทึกและซ้อมก่อนพูด

ประโยชน์ที่ได้รับ
- ฝึกวิธีการพูดให้เหมาะสมกับโอกาส บุคคล รวมทั้งใช้คำพูดให้ถูกต้อง
- ได้เรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ

03 ธันวาคม 2553

สรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสัปดาห์ที่ 5 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2553

งานที่ปฏิบัติประจำวัน
- แก้ไขตัวเลขในแบบฟอร์มสรุปความคิดเห็น จำนวน 3 ชุด
- รับลงทะเบียนการอบรม"หลักธรรมาภิบาลเพื่อความสำเร็จขององค์กร" จำนวน 450 คน
- แก้ไขข้อมูลแบบสรุปความคิดเห็น กฟน.1, กฟฉ.1 และ กฟต.1 จำนวน 3 ชุด
- แจกและรวบรวมแบบสอบถามตามแผนกต่าง ๆ จำนวน 70 ชุด
- ถ่ายเอกสาร จำนวน 154 ชุด
- รับโทรศัพท์ จำนวน 100 ครั้ง
- รับ-ส่งเอกสาร จำนวน 8 ชุด
- ส่ง Fax จำนวน 5 ชุด


ปัญหาที่พบ
- ไม่เข้าใจในงานที่ได้รับมอบหมาย
- รายชื่อแผนก ชั้น/อาคาร ที่ให้มาไม่ตรงกับความเป็นจริง จึงทำให้เกิดการล่าช้าในการแจก

วิธีการแก้ไขปัญหา
- สอบถามพี่ที่มอบหมายงานอีกครั้ง
- สอบถามพี่ที่รู้จักในแผนกต่าง ๆ

ประโยชน์ที่ได้รับ
- เรียนรู้วิธีการปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นในองค์กร
- ได้เรียนรู้วิธีการทำงานกับบุคคลอื่นทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- ได้เรียนรู้วิธีการทำงานของหัวหน้าว่ามีการวางแผนอย่างไรบ้าง และหากเกิดปัญหาจะแก้ไขอย่างไร

28 พฤศจิกายน 2553

สรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสัปดาห์ที่ 4 ระหว่างวันที่ 22 - 26 พฤศจิกายน 2553

งานที่ปฏิบัติประจำวัน
- พิมพ์แบบสรุปแบบสอบถามความคิดเห็นในภาคบรรยายพิเศษ จำนวน 1 ชุด
- พิมพ์แบบสรุปแบบสอบถามความคิดเห็นในภาคทัศนศึกษา ณ กฟน.1 จำนวน 1 ชุด
- พิมพ์แบบสรุปแบบสอบถามความคิดเห็นในภาคทัศนศึกษา ณ กฟต.1 จำนวน 1 ชุด
- แก้ไขตารางและข้อความในแบบฟอร์มสรุปแบบสอบถามความคิดเห็นในภาคทัศนศึกษา ณ กฟน.1และในภาคบรรยายพิเศษ จำนวน 2 ชุด
- พิมพ์แบบสรุปแบบสอบถามความคิดเห็นในภาคทัศนศึกษา ณ กฟฉ.1 จำนวน 1 ชุด
- พิมพ์ข้อเสนอแนะในแบบสรุปแบบสอบถามความคิดเห็นในภาคทัศนศึกษา ณ กฟต.1และ กฟต.1 จำนวน 2 ชุด
- ถ่ายเอกสาร จำนวน 62 ชุด
- รับโทรศัพท์ จำนวน 40 ครั้ง
- รับ-ส่งเอกสาร จำนวน 5 ชุด
- ส่ง Fax จำนวน 1 ชุด
- แยกกระดาษรีไซเคิล จำนวน 100 แผ่น

ปัญหาที่พบ
- ไม่เข้าใจในงานที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการแก้ไขปัญหา
- สอบถามพี่ที่มอบหมายงานอีกครั้ง

ประโยชน์ที่ได้รับ
- เรียนรู้วิธีการปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นในองค์กร
- ได้เรียนรู้วิธีการใช้ Microsotf Excel เพิ่มเติมมากขึ้น

23 พฤศจิกายน 2553

สรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสัปดาห์ที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 - 19 พฤศิกายน 2553

งานที่ปฏิบัติประจำวัน
- พิมพ์รายชื่อพนักงานที่ได้รับทุน จำนวน 22 คน
- ตรวจสอบรายชื่อผุ้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุงานปี 2553 จำนวน 84 คน
- จัดส่งแผ่น DVD Smart Supervisor 4 จำนวน 12 ชุด
- จ่ายเงิน ณ กองการเงิน จำนวน 2 บิล
- ส่งไปรษณีย์ จำนวน 1 ฉบับ
- ยกกระดาษ A4 จำนวน 5 รีม
- ตรวจสอบรายชื่อผู้ทำประกันภัย จำนวน 177 คน
- ถ่ายเอกสาร จำนวน 27 ชุด
- รับโทรศัพท์ จำนวน 62 สาย
- รับ-ส่งเอกสาร จำนวน 14 ชุด
- ส่ง Fax จำนวน 2 ชุด
- นับคะแนนและคิดค่าเฉลี่ยแบบประเมินโครงการผู้เกษียณอายุปี 2553 จำนวน 119 คน

ปัญหาที่พบ
- ไม่สามารถ Enter หมายเลขโทรศัพท์ลงมาข้างล่างชื่อ-สกุลได้
- ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุงานปี 2553 ไม่ครบถ้วน
- รายชื่อผู้ทำประกันภัยไม่ถูกต้อง
- นับจำนวนแบบสอบถามไม่ตรงกัน

วิธีการแก้ไขปัญหา
- สอบถามพี่ที่มีความรู้ความชำนาญ
- ตรวจสอบรายชื่อซ้อีกครั้ง
- สอบถามพี่ที่มอบหมายงานว่าควรทำอย่างไร
- เขียนระบุหมายเลขชุดไว้เพื่อความถูกต้อง

ประโยชน์ที่ได้รับ
- เรียนรู้วิธีการปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นในองค์กร
- ได้เรียนรู้วิธีการทำงานกับผู้ใหญ่ว่าควรวางตัวอย่างไร และหากเกิดปัญหาควรทำอย่างไร
- ฝึกนิสัยการทำงานให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด ไม่ปล่อยให้เวลาว่างโดยไร้ประโยชน์
- ได้เรียนรู้วิธีการทำงานเบ็ดเตล็ดเล็ก ๆ น้อย ๆ จากพี่ที่มอบหมายงาน ซึ่งบางครั้งเป็นแค่เรื่องเล็กน้อย แต่เป็นเรื่องที่มีประโยชน์มาก

14 พฤศจิกายน 2553

สรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสัปดาห์ที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 - 12 พฤศจิกายน 2553

งานที่ปฏิบัติประจำวัน
- ถ่ายเอกสาร จำนวน 124 ชุด
- รับโทรศัพท์ จำนวน 60 สาย
- รับ-ส่งเอกสาร จำนวน 15 ชุด
- ตัดกระดาษทำมุม จำนวน 80 ชิ้น
- จัดเอกสารการประชุม จำนวน 50 ชุด
- แจกเอกสารให้กับผู้เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมย่อย อาคาร 4 ชั้น 5 จำนวน 60 ชุด
- ตัดสติ๊กเกอร์ติดแผ่น DVD ทำเนียบรุ่นที่ 4 จำนวน 50 แผ่น
- จัดแผ่น DVD ทำเนียบรุ่นที่ 4 รวมกับแผ่น DVD Smart Manager จำนวน 30 ชุด
- กรอกข้อมูลพนักงานเกษียณอายุปี 2553 จำนวน 60 คน

ปัญหาที่พบ
- ถ่ายเอกสารไม่ทันการประชุม
- จำนวนเอกสารที่แจกให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมไม่เพียงพอ
- ตัดสติ๊กเกอร์แรงจนเกินไปทำให้สติ๊กเกอร์ขาด
- จัดแผ่น DVD รวมชุดระหว่าง ทำเนียบรุ่นที่ 4 กับ Smart Manager ผิด
- เครื่องคอมพิวเตอร์ค้าง

วิธีการแก้ไขปัญหา
- วางแผนวิธีการถ่ายให้รวดเร็วที่สุด
- ถ่ายเอกสารเพิ่มเติมเท่ากับจำนวนคนที่ขาด จากนั้นนำไปแจกให้เร็วที่สุด
- ให้พี่แผนกผลิตสื่อช่วยตัดให้ พร้อมทั้งสอนให้รู้ถึงวิธีการตัดอย่างถูกต้อง
- สอบถามพี่ที่มอบหมายงานอีกครั้งว่าที่จัดไปนั้นถูกต้องหรือไม่
- ทำการบันทึกงานที่ทำอยู่บ่อย ๆ หากเครื่องเกิดขัดข้องข้อมูลจะได้ไม่หาย

ประโยชน์ที่ได้รับ
- เรียนรู้วิธีการปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นในองค์กร
- ได้เรียนรู้วิธีการทำงานกับผู้ใหญ่ว่าควรวางตัวอย่างไร และหากเกิดปัญหาควรทำอย่างไร

05 พฤศจิกายน 2553

สรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สัปดาห์ที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 - 5 พฤศจิกายน 2553

งานที่ปฏิบัติประจำวัน
- ถ่ายเอกสาร จำนวน 13 ชุด
- รับโทรศัพท์ จำนวน 80 สาย
- ส่งแฟกซ์ จำนวน 5 ชุด
- รับ-ส่งเอกสาร จำนวน 30 ชุด
- จ่ายเช็ค จำนวน 1 ชุด
- ติดเทปกาวกระดาษโน๊ต จำนวน 10 ใบ
- ตัดกระดาษทำมุม จำนวน 40 ชิ้น
- ตัดกระดาษ Shot Note จำนวน 150 ชิ้น
- แยกแฟ้มเอกสารและเอกสารที่สำคัญตามรายชื่อบริษัททัวร์ จำนวน 15 บริษัท
- กรอกข้อมูลแบบประเมินผู้อบรมสัมมนา จำนวน 111 ชุด

ปัญหาที่พบ
- ใช้เครื่องถ่ายเอกสารไม่เป็น เครื่องขัดข้องไม่สามารถแก้ไขได้
- ไม่ทราบสถานที่รับ-ส่งเอกสาร
- แยกเอกสารไม่ถูกต้องสมบูรณ์
- เอกสารที่ส่งแฟกซ์เกิดปัญหาตัวหนังสือไม่ชัดเจน

วิธีการแก้ไขปัญหา
- สอบถามจากพี่ที่ทราบวิธีการใช้เครื่อง รวมทั้งวิธีแก้ไขเมื่อเครื่องเกิดขัดข้อง
- สอบถามบจากบุคคลภายในอาคาร จนกว่าจะพบสถานที่นั้น
- นำส่งเอกสารฉบับจริงให้กับหน่วยงานที่ต้องการส่ง

ประโยชน์ที่ได้รับ
- เรียนรู้วิธีการปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นในองค์กร
- ทราบวิธีการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร ทราบสถานที่ แผนกต่าง ๆ ของ กฟภ.