25 กุมภาพันธ์ 2554

สรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสัปดาห์ที่ 16 ระหว่างวันที่ 14 - 17 กุมภาพันธ์ 2554

งานที่ปฏิบัติประจำวัน
- ถ่ายเอกสาร จำนวน 102 ชุด
- รับโทรศัพท์ จำนวน 43 ครั้ง
- รับ-ส่งเอกสาร จำนวน 22 ชุด

ปัญหาที่พบ
- ไม่พบปัญหาใด ๆ

ประโยชน์ที่ได้รับ
- ได้เรียนรู้วิธีการติดต่อส่งเอกสารกับหน่วยงานต่าง ๆ
- ฝึกกระบวนการพูดในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น ทั้งบุคคลภายในและภายนอกองค์กร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น