03 ธันวาคม 2553

สรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสัปดาห์ที่ 5 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2553

งานที่ปฏิบัติประจำวัน
- แก้ไขตัวเลขในแบบฟอร์มสรุปความคิดเห็น จำนวน 3 ชุด
- รับลงทะเบียนการอบรม"หลักธรรมาภิบาลเพื่อความสำเร็จขององค์กร" จำนวน 450 คน
- แก้ไขข้อมูลแบบสรุปความคิดเห็น กฟน.1, กฟฉ.1 และ กฟต.1 จำนวน 3 ชุด
- แจกและรวบรวมแบบสอบถามตามแผนกต่าง ๆ จำนวน 70 ชุด
- ถ่ายเอกสาร จำนวน 154 ชุด
- รับโทรศัพท์ จำนวน 100 ครั้ง
- รับ-ส่งเอกสาร จำนวน 8 ชุด
- ส่ง Fax จำนวน 5 ชุด


ปัญหาที่พบ
- ไม่เข้าใจในงานที่ได้รับมอบหมาย
- รายชื่อแผนก ชั้น/อาคาร ที่ให้มาไม่ตรงกับความเป็นจริง จึงทำให้เกิดการล่าช้าในการแจก

วิธีการแก้ไขปัญหา
- สอบถามพี่ที่มอบหมายงานอีกครั้ง
- สอบถามพี่ที่รู้จักในแผนกต่าง ๆ

ประโยชน์ที่ได้รับ
- เรียนรู้วิธีการปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นในองค์กร
- ได้เรียนรู้วิธีการทำงานกับบุคคลอื่นทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- ได้เรียนรู้วิธีการทำงานของหัวหน้าว่ามีการวางแผนอย่างไรบ้าง และหากเกิดปัญหาจะแก้ไขอย่างไร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น