22 ธันวาคม 2553

สรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสัปดาห์ที่ 6 ระหว่าง 7-9 ธันวาคม 2553

งานที่ปฏิบัติประจำวัน
- โทรศัพท์ตามผู้เข้าร่วมสัมมนาในโครงการ Brand Ambassadorให้เข้าร่วมซ้อมการแสดง จำนวน 50 คน
- แก้ไขบันทึกขออนุมัติโครงการ Brand Ambassador จำนวน 3 ชุด
- ถ่ายเอกสาร จำนวน 28 ชุด
- รับโทรศัพท์ จำนวน 35 ครั้ง
- รับ-ส่งเอกสาร จำนวน 8 ชุด

ปัญหาที่พบ
- จำบทพูดและเรียกชื่อหลักสูตรไม่ถูกต้อง

วิธีการแก้ไขปัญหา
- จดบันทึกและซ้อมก่อนพูด

ประโยชน์ที่ได้รับ
- ฝึกวิธีการพูดให้เหมาะสมกับโอกาส บุคคล รวมทั้งใช้คำพูดให้ถูกต้อง
- ได้เรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น