08 มกราคม 2554

สรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสัปดาห์ที่ 9 ระหว่างวันที่ 27-29 ธันวาคม 2553

งานที่ปฏิบัติประจำวัน
- ถ่ายเอกสาร จำนวน 8 ชุด
- รับโทรศัพท์ จำนวน 40 ครั้ง
- รับ-ส่งเอกสาร จำนวน 13 ชุด

ปัญหาที่พบ
- ไม่พบปัญหาใด ๆ

ประโยชน์ที่ได้รับ
- เรียนรู้วิธีการปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นในองค์กร
- ใชเวลาว่างให้เกอประโยชน์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น