25 กุมภาพันธ์ 2554

สรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสัปดาห์ที่ 14 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2554

งานที่ปฏิบัติประจำวัน
- ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร Smart Directors , Smart Supervisors และ Smart manager จำนวน 4 ชุด
- คัดแยกรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร Smart Directors , Smart Supervisors และ Smart manager ตามสายงาน จำนวน 20 ชุด
- แก้ไขรายชื่อผู้รับทุนปริญญาโท (MBA)ทั่วไป และ Executive ปี 2548 - 2554 จำนวน 100 คน
- ถ่ายเอกสาร จำนวน 4 ชุด
- รับโทรศัพท์ จำนวน 53 ครั้ง
- รับ-ส่งเอกสาร จำนวน 15 ชุด
- ตรวจคำผิดรายงานการติดตามประเมินผล LOA จำนวน 87 หน้า

ปัญหาที่พบ
- ข้อมูลในรายงานทั้ง 2 เล่มไม่ตรงกัน ขาดข้อมูลคนละส่วนกัน

วิธีการแก้ไขปัญหา
- สอบถามพี่ที่มอบหมายงานว่าควรทำอย่างไร ได้คำตอบคือ หากเล่มใดเล่มหนึ่งไม่มีข้อมูลส่วนไหนก็ให้เติมลงไป โดยให้ทั้ง 2 เล่มมีข้อมูลที่เหมือนกันทุกส่วน

ประโยชน์ที่ได้รับ
- ได้เรียนรู้วิธีการเขียนรายงาน การสรุปการประเมินผลโครงการ
- ได้ทราบข้อมูลขององค์กรมากขึ้นเกี่ยวกับชื่อย่อของแต่ละแผนก รวมทั้งทราบหน้าที่ของแต่ละแผนกด้วยว่าทำหน้าที่อะไร สังกัดหน่วยงานใด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น