27 กุมภาพันธ์ 2554

สรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสัปดาห์ที่ 18 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554

งานที่ปฏิบัติประจำวัน
- ถ่ายเอกสาร จำนวน 4 ชุด
- รับโทรศัพท์ จำนวน 15 ครั้ง
- รับ-ส่งเอกสาร จำนวน 3 ชุด
- ตรวจคำผิดบันทึกขออนุมัติโครงการ จำนวน 1 ชุด

ปัญหาที่พบ
- ไม่พบปัญหาใด ๆ

ประโยชน์ที่ได้รับ
- ได้เรียนรู้วิธีการเข้าสังคมกับผู้ใหญ่ ว่าควรปฏิบัติตนอย่างไร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น