27 กุมภาพันธ์ 2554

ผลที่ได้รับ ปัญหา วิธีแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจำภาคเรียนที่ 2/2553 ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 2553 - 28 ก.พ.2554

ผลที่ได้รับ
1. ได้เรียนรู้การปรับตัวให้เข้ากับสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กร
2. ได้ฝึกฝนวิธีการเรียนรู้งานจากผู้บังคับบัญชา รวมทั้งการแก้ไขปัญหาในการทำงาน
3. ได้เรียนรู้กระบวนการทำงานของแผนกต่าง ๆ ตั้งแต่ที่เริ่มการวางแผน การปฏิบัติงาน การแก้ปัญหาทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการปฏิบัติงานว่าควรจะมีการดำเนินการอย่างไร
4. ได้ฝึกฝนให้เกิดนิสัยกระตือรือร้นในการทำงาน การดำเนินชีวิตประจำวัน
5. ได้เรียนรู้ปัญหาขององค์กรว่าแต่ละองค์กร แต่ละแผนกมีปัญหาที่แตกต่างกัน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาก็แตกต่างกันไปอีกด้วย
6. ได้ทราบข้อมูลขององค์กร ทำให้เราสามารถนำไปใช้ หากเราต้องการที่จะทำงานกับองค์กรนั้น ๆ
7. ได้เรียนรู้ทั้งข้อดีและข้อเสียขององค์กร ได้ทราบความเป็นอยู่ที่แท้จริงทั้งในระบบงาน และนอกเหนือจากเวลางาน

ปัญหา
1. ไม่เข้าใจในงานที่ได้รับมอบหมาย
2. อ่านลายมือผู้มอบหมายงานไม่ออก ไม่สามารถดำเนินงานได้
3. เกิดความผิดพลาดในการทำงาน เช่น อุปกรณ์ขัดข้อง ส่งเอกสารผิด เป็นต้น
4. ไม่สามารถดำเนินการงานที่ได้มอบหมายได้เนื่องจาก ไม่มีความรู้ในงานด้านนั้น เป็นต้น

วิธีการแก้ไขปัญหา
1. สอบถามผู้มอบหมายงาน ให้เข้าใจว่างานที่ได้รับมอบหมายควรดำเนินการอย่างไร
2. สอบถามผู้มอบหมายงานว่าประโยคดังกล่าวคืออะไร เพื่อความถูกต้องในการปฏิบัติงาน
3. หากเกิดความผิดพลาดในการทำงานก็พยายามหาทางแก้ไขให้เร็วที่สุด หรือหากไม่มีความรู้ในด้านนั้นก็สอบถามกับผู้รู้เพื่อความถูกต้องและความปลอดภัยของอุปกรณ์ด้วย
4. หากงานที่ได้รับมอบหมายไม่สามารถดำเนินการได้ ก็สอบถามผู้มอบหมายงานว่างานนี้ควรทำอย่างไร รวมทั้งเรียนรู้วิธีการดำเนินงานจากผู้มอบหมายด้วย

ข้อเสนอแนะ
1. เอกสารการบันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพควรปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันให้มากกว่านี้
2. ข้อบังคับในการลา เคร่งครัดมากเกินไปในเกณฑ์การหักคะแนนการลา ในกรณีมีใบลาควรจะไม่หักคะแนน แต่ถ้ามีการลาเกิน 3 ครั้งจึงจะมีการหักคะแนน หรือถ้าลาโดยไม่มีใบลาก็หักตามเกณฑ์เดิม
3. ควรจะมีการติดต่อระหว่างอาจารย์นิเทศก์และผู้ดูแลนักศึกษาให้มากกว่านี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น